top of page

DRET PENAL

A UNIÓN LEGAL considerem que el talent de l’advocat penalista consisteix en ser imaginatiu i tècnicament convincent en la interpretació de la Llei més favorable al client; i aplicar les estratègies més eficaces per aprofitar, a favor dels interessos encomanats, els elements contingents i circumstancials del procés.

 

Els especialistes en Dret Penal d’UNIÓN LEGAL compten amb un alt grau d’especialització i dilatada experiència en Dret Penal Econòmic.

La realitat exigeix prevenir els possibles il·lícits que sovint poden sorgir en el tràfic empresarial, així com dirigir la defensa de l’empresa, els seus directius i empleats davant dels tribunals de l’ordre penal.

 

Sobre la base d’una sòlida formació tècnica i dogmàtica, i el suport d’una llarga experiència professional, la nostra oferta es concreta en la defensa i salvaguarda dels drets i interessos encomanats pels nostres clients en relació amb tots els delictes tipificats en la Llei Penal, tant a nivell preventiu, como contenciós, sens perjudici d’especialitzacions en matèria de delictes econòmics, societaris, fiscals, blanqueig de capital, medi ambient, propietat intel·lectual i industrial, falsedats perpetrades per funcionaris públics i culposos.

 

Els professionals del Departament Penal d’UNIÓN LEGAL estan capacitats per actuar en totes les instàncies i territoris, amb una àmplia i intensa experiència en assumptes tramitats a l’Audiència Nacional. Així mateix, intervenim en tots els recursos procedents en la jurisdicció penal, inclosa la cassació, empara i fins i tot demandes al Tribunal Europeu de Drets Humans.

 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

 

 • Delictes contra la vida i la integritat física i moral (assassinat, homicidi dolós i imprudent, avortament, lesions i tortures).

 • Delictes contra la llibertat (detencions il·legals, segrests, amenaces i coaccions).

 • Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili (Descobriment i revelació de secrets i violació del domicili).

 • Delictes contra el honor (calúmnia i injúria).

 • Delictes contra els drets i deures familiars (sostracció de menors i abandonament de família; impagament de pensions d’aliments).

 • Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre econòmic (furts, robatoris, usurpació, apropiació indeguda, estafa, insolvències punibles, alteració de preus en concursos i subhastes públiques i delicte de danys).

 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors.

 • Delictes societaris (Administració deslleial, falsedats comptables, abús de majories i imposició d’acords lesius, negació del dret d’informació)

 • Delicte de receptació i blanqueig de capitals.

 • Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social (Delicte fiscal, frau de subvencions i frau a la Seguretat Social).

 • Delictes contra els drets del treballadors (tràfic de mà d’obra il·legal, imposició de condicions laborals abusives i infracció en matèria de prevenció de riscs laborals, accidents laborals).

 • Delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient (Construccions il·legals, edificacions sense llicència, abocaments i emissions contaminants).

 • Delictes contra la salut pública (Expedició i subministrament de medicaments deteriorats o caducats, alteració en la fabricació de medicaments, adulteració d’aliments; cultiu, elaboració o tràfic de substàncies estupefaents).

 • Delictes contra la seguretat viàra (Conducció temerària, conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o substàncies tòxiques, conducció sense permís o llicència i negativa a sotmetre’s a les proves de comprovació de la taxa d’alcoholèmia).

 • Falsedats (Falsificació de moneda, targetes de crèdit i efectes timbrats; falsedat de documents públics, oficials, mercantils i privats).

 • Delictes contra la Administració Pública (Prevaricació dels funcionaris públics; omissió del deure de perseguir els delictes; denegació d’auxili: suborn, tràfic d’influències, malversació de fons públics, fraus i exaccions il·legals; negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics.

 • Delictes contra l’Administració de Justícia (Prevaricació  judicial; omissió del deure d’impedir delictes; realització arbitrària del propi dret; acusació i denúncia falsa; fals testimoni; obstrucció a la justícia i deslleialtat professional; trencament de condemna).

 • Delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques.

 • Delictes contra l’ordre públic (Atemptats contra l’autoritat, els seus agents i funcionaris públics, resistència i desobediència;

 • Desordres públics; tinença il·lícita d’armes i explosius.

 • Infraccions per delictes lleus.

bottom of page