top of page

DRET CONCURSAL

En matèria de Dret Concursal, els professionals d’UNIÓN LEGAL tenen acreditada i suficient experiència per a assessorar a totes les parts intervinents en el procés de solvència d’una societat. Assumim la representació dels drets i interessos dels nostres clients en les diferents situacions que puguin derivar-ne, tant en procediments de reestructuració de grups, refinançament del deute, assessorament sobre responsabilitat de consellers i administradors, inversions en actius i passius concursals i, en general, assessorament en tots els àmbits i qüestions que afecten als procediments concursals.

 

El departament de Dret Concursal d’UNIÓN LEGAL té com a objectiu donar resposta a qualsevulla problemàtica relacionada amb empreses concursades. El nostre equip multidisciplinari de professionals ens permet proporcionar serveis especialitzats en matèria laboral, tributària o de Dret Administratiu, quan resulti precís.

 

Tenim una àmplia experiència en la presentació de preconcursos i concursos en representació del deutor. És per això, que podem oferir un assessorament integral des de l’inici del procediment fins a què aquest finalitza, inclosa la preparació i defensa de la proposta de conveni, la supervisió de la liquidació de l’empresa i la defensa dels interessos del client en la peça de qualificació. També oferim assessorament legal en concursos de creditors de persones físiques.

 

Des de la perspectiva del creditor, gestionem els crèdits dels nostres clients i realitzem totes aquelles actuacions necessàries per a recuperar els imports deguts o minimitzar el dany en aquells casos en què el cobrament no és possible. Realitzem un seguiment continuat del concurs, practicant totes aquelles actuacions possibles dins el marc legal a fi de què el procediment resulti el menys lesiu possible per als interessos del creditor.

 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

 

  • Reestructuració financera, anàlisi i elaboració de propostes de viabilitat amb entitats de crèdit i proveïdors.

  • Direcció lletrada i assessorament en procediments preconcursals i concursals tant de persones físiques com jurídiques, intervenint en defensa dels deutors o dels creditors en funció dels interessos i posició dels nostres clients.

  • Assessorament preventiu en la negociació de contractes i en la obtenció de garanties.

  • Reclamació de crèdits, tant en procediments d’execució individual com en procediments concursals.

  • Intervenció en acciones de reintegració.

  • Ajornament del deute tributari i de la Seguretat Social.

  • Responsabilitat dels administradors. Defensa en litigis sobre exigència de la responsabilitat dels administradors.

  • Relacions laborals en situacions de crisi empresarial: mesures de flexibilització de les relaciones laborals. Plans de viabilitat.

  • Negociació col·lectiva en situacions de crisi.

  • Expedients de regulació de treball, d’extinció i suspensió de contracte. Mesures alternatives a les extincions contractuals.

bottom of page