top of page

DRET IMMOBILIARI I URBANÍSTIC

L’equip de professionals d’UNIÓ LEGAL compta amb una àmplia experiència en l’àmbit de la construcció, on assessorem a empreses constructores i promotors particulars.

 

UNIÓN LEGAL ha assessorat i intervingut activament en importants operacions relatives a edificis d’habitatges i oficines, hotels, locals comercials i centres d’oci. La nostra àmplia xarxa de contactes i el nostre coneixement profund del sector ens permeten oferir als nostres clients interesants operacions immobiliàries en condiciones molt avantatjoses. Igualment, el nostre despatx ofereix als nostres clients amb actius immobiliaris un excel·lent canal de comercialització dels seus actius.

 

En l’àmbit urbanístic, acreditem una àmplia experiència en l’àmbit de les llicències i contractes urbanístics, negociacions amb l’Administració, convenis urbanístics, elaboració i tramitació, gestió de Juntes Compensació i accions i defensa en recursos administratius i jurisdiccionals.

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

 

 • Contractes de compravenda d’immobles, solars, edificis i societats amb actius immobiliaris.

 • Contractes d’arres.

 • Contractes d’arrendament d’habitatges i locals comercials.

 • Comunitats de béns: confecció de contractes i assessorament dels comuners, així com a les empreses gestores. Assessorament fins a la finalització de l’obra i divisió de Propietat Horitzontal.

 • Resolució de contractes de tot tipus.

 • Propietat Horitzontal.  Constitució i assessorament a  Comunitats de Propietaris.

 • Inscripció i cancel·lació de drets en Registres de la Propietat. Verificació de càrregues registrals i de situació registral dels immobles.

 • Reparcel·lacions de solars i terrenys. Estudi i anàlisi de Plans Urbanístics.

 • Dret de la Construcció. Contractes de promoció, tècnics i de construcció.

 • Responsabilitat dels diferents agents de la construcció. Responsabilitat de la Direcció Facultativa (Projectista, Arquitecte, Aparellador).

 • Defectes constructius i entregues de immobles amb acabats inferiors/no assimilables en la Memòria de qualitats.

 • Promoció, inversió i finalització de projectes immobiliaris.

 • Assessorament en el procés de promoció i construcció, preparació i negociació de contractes de venda, d’arrendament i de gestió hotelera.

 • Intermediació i assessorament en els processos de venda de promocions de projectes immobiliaris a inversors institucionals o privats, fons immobiliaris o usuaris finals.

bottom of page