top of page

DRET FISCAL-COMPTABLE I FINANCER

A UNIÓN LEGAL disposem d’un extens equip de professionals, entre els que comptem amb llicenciats en econòmiques, dret i empresarials amb una àmplia experiència en l’àrea tributaria, comptable, financera i administrativa, que ens permet oferir solucions a  mida per als nostres clients, valorant les necessitats particulars que cada cas exigeix. Oferim la possibilitat d’acollir-se a un sistema de quota mensual que engloba tots els serveis de professionals relacionats amb les diferents àrees d’intervenció dels nostres professionals en funció de les seves necessitats.

 

Alguns dels serveis que, a títol enunciatiu, es presten en aquest àmbit són els següents:

 • Estudi d’antecedents i actualització de la situació fiscal de l’empresa.

 • Assessorament, presentació i liquidació de les declaracions de tots els imposts (Impost de Societats; Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques; Impost sobre la Renda dels No Residents; Impost sobre el Patrimoni; declaracions trimestrals i anuals de l’IVA; declaracions de retencions a compte de l’IRPF; Impost de Successions i Donacions; liquidacions de l’Import sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats; Tributs locals (IBI, IAE, Plusvàlues, etc.)

 • Liquidacions de taxes i preus públics.

 • Compareixença i representació en serveis d’inspecció i gestió.

 • Estem autoritzats com a professionals col·laboradors socials en les Administracions per a presentar per mitjans electrònics una àmplia llista de declaracions i liquidacions tributàries.

 • Atenció de requeriments de l’Hisenda Pública.

 • Confecció d’al·legacions, recursos i reclamacions econòmico-administratives.

 • Tramitació de fraccionaments i ajornaments de pagaments, constrenyiments i embargaments amb l’Hisenda Pública.

 • Transcripció a llibres oficials de comptabilitat de forma personalitzada, atenent a les necessitats i particularitats de cada empresa.

 • Classificació i arxiu de la documentació comptable.

 • Planificació i seguiment de la previsió del resultat de l’exercici, assessorant al client de les causes de les desviacions detectades i de les possibles conseqüències .

 • Supervisió i revisió dels tancaments periòdics.

 • Planificació, seguiment, control i assessorament en els saldos  pendents de pagament.

 • Presentació de tancaments comptables i analítics. Diagnòstic i conclusions.

 • Anàlisi de costos.

 • Portança de llibres oficials i presentació  al Registre Mercantil.

 • Confecció i dipòsit al registre Mercantil dels Comptes Anuals.

 • Auditoria Interna: comptable, control intern.

 • Informació actualitzada i permanent de totes les novetats legislatives relacionades amb la rama tributària del dret.

bottom of page