top of page

DRET ADMINISTRATIU I CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

Els professionals del departament de Dret Administratiu i Contenciós-administratiu d’UNIÓN LEGAL presten assessorament jurídic especialitzat tant a entitats del sector públic, com a empreses privades i particulars que es relacionen amb aquestes, oferint solucions a mida que s’ajusten a les necessitats dels nostres clients.

 

Comptem amb professionals de primer nivell, altament qualificats en la matèria i amb una sòlida i reputada trajectòria professional, que ens permet afrontar amb èxit i solvència procediments administratius i judicials –contenciós-administratius- de tota índole.

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

 

EXPROPIACIÓ FORÇOSA I VALORACIONS: Tramitem expedients d’expropiació, assistència a actuacions prèvies i d’ocupació, fulls de constrenyiment, al·legacions, recursos, quantificacions i reclamació d’interessos de demora, així com tots els assumptes relacionats amb procediments de reversió.

SUBVENCIONS I AJUDES: Oferim assessorament tant en la seva tramitació, com en els procediments instats per l’Administració encaminats al seu reemborsament.

EXPEDIENTS SANCIONADORS DE QUALSEVOL ÀMBIT.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEL PERSONAL AL SEU SERVEI.

SECTORS REGULATS: Oferim assessorament en relació a les diferents matèries regulades (tant en aquelles de caire tradicional: aigua, mines, costes, ports, turisme, transport...), com en les de més actualitat, tals com telecomunicacions o joc on-line.

CONTRACTACIÓ PÚBLICA: Assessorament en licitacions públiques. Elaboració i revisió de plecs. Redacció d’informes jurídics. Sol·licitud d’aclariments i recursos. Resolucions de contractes, reclamació de pagament de preus, interessos moratoris, assistència a Taules de Contractació...

PROCEDIMENTS TRIBUTARIS: Assessorament i assistència professional en qualsevol procediment tributari que afecti als nostres clients, en qualsevol fase del procediment (al·legacions, recursos de reposició, reclamacions enfront Tribunals Econòmics, etc.)

DIRECCIÓ LLETRADA A TOTS LES INSTÀNCIES DELS PROCESSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATTIUS RELACIONATS AMB LES ANTERIORS MATÈRIES.

bottom of page